دکتر محسن اصغری نکاح

دکترای روانشناسی
سوابق استاد :
  • دکترای روانشناسی
  • دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
  • گرایش پژوهشی یک، روانشناسی و آموزش کودکان با نیاز های ویژه
  • گرایش پژوهی دو، روانشناسی تربیتی
  • مدرس کشوری کارگاه های روانشناسی
  • کارشناس صدا و سیما خراسان رضوی
  • ارائه دهنده کنفرانس های داخلی در حوزه خانواده و کودک
  • برگزاری انواع همایش های در زمینه فرزند پروری موفق و متعالی