دکتر راضیه حافظ

دکترای روانشناسی و مدرس دانشگاه
سوابق استاد :
  • دکترای روانشناسی
  • مدرس دانشگاه
  • مدرس کشوری کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی
  • مدرس کارگاه های مهارت های مطالعه و فرزند پروری
  • همکار مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی
  • عضو گروه آموزشی مشاوره استان د آموزش پرورش